Lunch was glorious today!

Bao burgers at Baoli Bao in Paris

*****
Written on